• 099-3926969 , 061-7896669
  • automation.expert08@gmail.com
Automation Expert

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรรายเดือน-ปี

“ เลือกมืออาชีพ ดูแลเครื่องจักรของคุณ”

  • เรามีประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรมากกว่า 10 ปี
  • เรารับดูแลเครื่องจักรให้กับบริษัทขนาดใหญ่ มากกว่า 5 ปี
  • โดยเราเริ่มตั้งแต่การวางแผนระบบการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance : PM) ตามคู่มือ พร้อมทั้งปรับแผนใหม่ให้เหมาะสมกับการทำงานจริง
  • เรามีการจัดทำการป้องกันการเกิดซ้ำ กรณีเครื่องจักรเสีย (Breakdown maintenance : BM) เพื่อลดปัญหาเครื่องจักรเสียในอาการเดิม
  • เรามีการจัดทำ Improvement กรณีเครื่องจักรสุ่มเสี่ยงจะเกิดความเสียหายในอนาคต หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือ ลดของเสีย
  • เรามีการ List รายการอุปกรณ์ และอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุง พร้อมทั้งควบคุมให้การจัดเก็บอะไหล่ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน
  • เรามีการจัดอบรมพนักงานเป็นประจำ ทั้งทางด้านทักษะฝีมือ และกระตุ้นเตือนในเรื่องต่างๆ