• 099-3926969 , 061-7896669
  • automation.expert08@gmail.com
Automation Expert

ระบบปั่นเยื่อกระดาษ

รหัสสินค้า AE-500-PP 

เครื่อง Virgin paper control flow เป็นเครื่องจักรที่ใช้สําหรับผสมเยื่อกระดาษรวมกับน้ำและเคมี

  • สามารถปรับความเข้มเข้นเยื่อกระดาษ
  • ความละเอียดเนื้อกระดาษ
  • ปรับสูตรทางเคมี
  • แสดงผลการทํางานของระบบ
  • ควบคุมระบบได้จากห้องควบคุมหลัก และ หน้าเครื่องจักร
  • แจ้งเตือนและบอกจุดบกพร่องของระบบ เพื่อส่งให้กับกระบวนการขึ้นรูปกระดาษต่อไป

ติดตั้งระบบให้ บมจ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม