• 099-3926969 , 061-7896669
  • automation.expert08@gmail.com
Automation Expert

เครื่องทำลอนกระดาษ

รหัสสินค้า AE-1500-LON-C , AE-2000-LON-B 

ตู้ควบคุม 1 ตู้และตู้ไฟฟ้า 1ตู้

เป็นเครื่องทํา LON ชนิด C โดยนําแผนกระดาษจากม้วนชุดที่ 1 เข้า เครื่องรีด ลดความชื้น และเข้าลูกกลิ้งทํา LON และทากาวและนํากระดาษชุดที่ 2 เครื่องรีด(ลูกรีด) ปิดทับกระดาษ LON

  • ปรับความหนากาว ตามความเร็วเครื่อง
  • การกดกระดาษ หนัก-เบา
  • การห่อกระดาษลูกรีด ปรับตามความเร็วเครื่อง
  • ปรับเดินเครื่อง AUTO และ MANUAL
  • แสดงผลการทํางานของระบบ
  • แจ้งเตือนระยะเปลี่ยนอะไหล่
  • แจ้งเตือนและบอกจุดบกพร่องของระบบ

ติดตั้งระบบให้ บมจ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม