• 099-3926969 , 061-7896669
  • automation.expert08@gmail.com
Automation Expert

เครื่องปะกาว LON BC (DUBBLE)

รหัสสินค้า AE-2500-LON-DB 

ตู้ควบคุม 1 ตู้และตู้ไฟฟ้า 1ตู้

เป็นเครื่องปะกาว LON B และ LON C กับแผ่นกระดาษปิด หรือ ทํา LOB DB ( LON B และ LON C ซ้อนกัน )

  • ปรับความหนากาว
  • การกดกระดาษ หนัก-เบา
  • การห่อกระดาษลูกรีด ปรับตามความเร็วเครื่อง
  • ปรับเดินเครื่อง AUTO และ MANUAL
  • แสดงผลการทํางานของระบบ
  • แจ้งเตือนและบอกจุดบกพร่องของระบบ

ติดตั้งระบบให้ บริษัท ไทยโมเดอร์น เคส จํากดั