• 099-3926969 , 061-7896669
  • automation.expert08@gmail.com
Automation Expert

เครื่องมัด

รหัสสินค้า AE-5000-P-A : ตู้ควบคุมเครื่องมัด 

  • ปรับขนาดชิ้นงาน จาก HMI
  • ปรับขนาดชิ้นงานตามเครื่องพิมพ์
  • ตั้งความเร็วเครื่องอย่างแม่นยํา
  • แสดงผลการทํางานของระบบ
  • แจ้งเตือนและบอกจุดบกพร่องของระบบ

ติดตั้งระบบให้ บมจ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม