• 099-3926969 , 061-7896669
 • automation.expert08@gmail.com
Automation Expert

เครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก

รหัสสินค้า 

AE-4000-PT-A : ระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งระบบ

AE-4000-PT-SA : ระบบควบกึ่งอัตโนมัติทั้งระบบ

AE-4002-PT-M : ระบบ MANUAL

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องพิมพ์ กล่องกระดาษลูกฟูก และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายและการผลิตชิ้นงานคุณภาพ เที่ยงตรง ลดการสูญเสีย เรา ใช้กระดาษ 3 แผ่นตั้งเครื่องใช้เวลา เปลี่ยนงานใหม่และ SET ระบบ 5นาที ลําดับคิวงาน และ บันทึกได้ 5000 งาน

ภาพที่1 แสดงลักษณะเครื่องจักรด้านผู้ใช้งาน(Control Panel)
ภาพที่2 แสดงลักษณะตู้ควบคุมเครื่องจักรด้านผู้ใช้งาน(Control Cabinet)

FEEDER ระยะเข้าศูนย์ที่เที่ยงตรง

 • ตั้งขนาดกระดาษ กว้าง ยาว หนา

PRINTER1-4

 • การลงลูก ANILOX แม่นยําสีไม่เลอะ
 • ตั้ง BLOCK .ให้ตรงกบ แผ่นกระดาษเพื่อพิมพ์ (REGISTOR )
 • กด BLOCK หนักเบา
 • เลื่อน BLOCK ซ้ายขวา

SLOTTER

 • ปรับขนาดความสูงและฝากล่อง
 • ปรับมีดตามขนาดกล่อง +-1 MM.

ROTARY DIE CUT

 • ตั้ง BLOCK .ให้ตรงกบ แผ่นกระดาษเพื่อพิมพ์ (REGISTOR )
 • กด BLOCK หนักเบา
 • เลื่อน BLOCK ซ้ายขวา

GULE

 • กด BLOCK หนักเบา
 • เลื่อน BLOCK ซ้ายขวา

COUNTER

 • ตั้งขนาดกระดาษ
 • ความหนากระดาษ
 • จํานวนการซ้อนกน 10 ชั้น 20 ชั้น…

ติดตั้งระบบให้
บ. เอ แอน บี
บ. ไทยโมเดอร์น เคส
บ. บางไทรอุตสาหกรรม
บ. เอส.พี.ทีแพคเกจจิ้ง

SLOTTER MODE 

SLOTTER PAGE ใช้ในการตั้งค่าการพิมพ์งาน SLOT ซึ่งหน้าจอนี้แสดงข้อมูลการพิมพ์ เช่นจํานวนกระดาษที่จะพิมพ์ จํานวนที่พิมพ์แล้ว ความเร็วการพิมพ์ ใช้ป้อนค่าขนาดกล่องที่ต้องการ ตําแหน่งการพิมพ์และอื่น ๆ สามารถบันทึกค่าที่ป้อนไว้ได้

 1. ป้อนหมายเลขลําดับงานช่อง JOB หรือ กด PREV NEXT เพื่อดูข้อการตั้งค่าการพิมพ์
 2. กดปุ่ม USE SELECT DATA เพื่อเลือกข้อมูลมาใช้งาน ป้อนข้อมูลใหม่หรือ แก้ไขข้อมูล A,B,C,D,CT, S1, S2, S1, P1 ,P2,P3,P4,DIE ในช่องเหลือง W และ L จะคํานวณเมื่อกดปุ่ม BELL
  กด BELL เพื่อเตือนการวิงเครื่อง
 3. กด SIZE SETUP เพื่อปรับระยะ ฉากซ้าย ฉากขวา ฉากหลัง ให้ตรงกับขนาดกระดาษ
 4. กด MACHINE SETUPเพื่อปรับระยะ A,B,C,D,CT, S1, S2, S1,P1 ,P2,P3,P4,DIE
 5. รอ POSITION COMPLETE ไฟติด

DIE CUT MODE 

DIE CUT PAGE ใช้ในการตั้งค่าการพิมพ์งาน DIE CUT ซึ่งหน้าจอนี้แสดงข้อมูลการพิมพ์ เช่นจํานวนกระดาษที่จะพิมพ์ จํานวนที่พิมพ์แล้ว ความเร็วการพิมพ์ ใช้ป้อนค่าขนาดกล่องที่ต้องการตําแหน่งการพิมพ์และอื่น ๆ สามารถบันทึกค่าที่ป้อนไว้ได้

 1. ป้อนหมายเลขลําดับงานช่อง JOB หรือ กด PREV NEXT เพื่อดูข้อการตั้งค่าการพิมพ์
 2. กดปุ่ ม USE SELECT DATA เพื่อเลือกข้อมูลมาใช้งาน
 3. ป้อนข้อมูลใหมหรือ แก้ไขข้อมูล W และ L ในช่องเหลือง
  • A และ D = 950 CM.
  • CT = 0
  • B และ C = (L / 2) + 20
  • S2 = W +20
  S1และ S2จะคํานวณเมื่อกดปุ่ ม BELL
 4. กด BELL เพื่อเตือนการวิ่งเครื่อง
 5. กด SIZE SETUP เพื่อปรับระยะ ฉากซ้าย ฉากขวา ฉากหลัง ให้ตรงกับขนาดกระดาษ
 6. กด MACHINE SETUPเพื่อปรับระยะ A,B,C,D,CT, S1, S2, S1,P1 ,P2,P3,P4,DIE
 7. รอ POSITION COMPLETE ไฟติด